LISTA METODOLOGIILOR CARE STAU LA BAZA APLICARII LEGII EDUCATIEI NATIONALE
NR TITLUL  METODOLOGIEI Ordin MECTS Monitorul Oficial in care a fost publicata Data publicarii
1 Aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile si specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2011 3184/26.01.2011 104 09.02.2011
2 Aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ 3753/09.02.2011 104 09.02.2011
3 Completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare 1062/3989/01.03.2011 246 07.04.2011
4 Măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ 5552/07.10.2011 713 10.10.2011
5 Metodologia de organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar obligatoriu 5545/06.10.2011 714 11.10.2011
6 Criterii generale de admitere în învăţămâtul postliceal 5346/07.09.2011 715 11.10.2011
7 Metodologie pentru acordarea titlului „Profesorul anului” în învăţământul preuniversitar 5546/06.10.2011 715 11.10.2011
8 Instrucţiuni privind funcţionarea formaţiunilor de studiu în învăţământul preuniversitar 6/04.10.2011 716 11.10.2011
9 Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didcatic din învăţământ 5559/07.10.2011 723 13.10.2011
10 Regulamentul cadru pentru organizarea si funcționarea consorțiilor școlare 5488/29.09.2011 733 19.10.2011
11 Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățămăntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, cu ciclu I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar 5553/07.10.2011 733 19.10.2011
12 Metodologia de organizare si desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector scolar din inspectoratele scolare 5558/07.10.2011 734 19.10.2011
13 Metodologia privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice  care ocupă funcții /de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învățători/învățătoare, maistru-instruc 5484/29.09.2011 735 19.10.2011
14 Regulamentul de organizare și funcționare a casei corpului didactic 5554/07.10.2011 735 19.10.2011
15 Metodologia privind promovarea a 2 ani de studii într-un an școlar în învățământul preuniversitar 5489/29.09.2011 736 19.10.2011
16 Metodologia de organizare a Programului „Școală după școală” 5349/07.09.2011 738 20.10.2011
17 Regulamentul – cadru de organizare si funcționare a inspectoratelor scolare 5530/05.10.2011 738 20.10.2011
18 Metodologie privind constituirea corpului profesorilor mentori  pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice 5485/29.09.2011 739 20.10.2011
19 Metodologia si a criteriile de acordare gradației de merit în învățământul preuniversitar 5486/29.09.2011 741 21.10.2011
20 Metodologie privind organizarea si desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional 5549/06.10.2011 742 21.10.2011
21 Regulamentul privind recunoașterea în învățământul terțiar nonuniversitar a studiilor obținute în cadrul învățământul liceal- filiera tehnologică sau vocațională 5487/29.10.2011 744 24.10.2011
22 Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar 5547/06.10.2011 746 24.10.2011
23 Metodologia de organizare si desfășurare a concursului pentru ocupare funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general-adjunct din inspectoratele școlare și de firector al casei corpului didactic 5557/07.10.2011 753 26.10.2011
24 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactci din învățămâtul preuniversiat în anul școlar 2012-2013 5560/07.10.2011 758 27.10.2011
25 Regulament privind organizarea si funcționarea cewntrelor județene/al municipiului București de resurse si asistență educațională 5555/07.10.2011 759 27.10.2011
26 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar 5561/07.10.2011 767 31.10.2011
27 Regulament privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățămât preuniversiar 5565/07.10.2011 767 31.10.2011
28 Criterii generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 5576/07.10.2011 768 01.11.2011
29 Aprobare listă nominală a beneficiarilor Legii nr.269/2004 privind aprobarea unui ajutor financiar în vederea stinulării achiziționării de calculatoare pentru anul 2011 5720/18.10.2011 770 01.11.2011
30 Validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învățămâtul preuniversitar (EDUSAL) 4576/230/2445/11.07.2011 772 01.11.2011
31 Aprobarea programelor școlare integrate prin care se realizează educația de bază în cadrul programului „A doua șansă” – învățământ primar 5528/04.10.2011 772 01.11.2011
32 Metodologia de organizare si funcționare a centrelor de excelență 5577/07.10.2011 775 02.11.2011
33 Regulamentul privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă 5569/07.10.2011 782 03.11.2011
34 Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar alternativ 5571/07.10.2011 782 03.11.2011
35 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv integrat 5568/07.10.2011 784 04.11.2011
36 Aprobarea programelor școlare pentru educația de bază în cadrul programului „A doua șansă” – învățământul secundar inferior 5529/04.10.2011 785 04.11.2011
37 Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile 5562/07.10.2011 785 04.11.2011
38 Mewtodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă 5574/07.10.2011 785 04.11.2011
39 Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat 5573/07.11.2011 787 07.11.2011
40 Aprobarea condițiilor de constituire a rețelei permanente de unități de învățământ în vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic 5563/07.10.2011 789 07.11.2011
41 Metodologia de acreditare și evaluare a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia 5564/07.10.2011 790 08.11.2011
42 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară 5567/07.10.2011 792 08.11.2011
43 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar 5570/07.10.2011 792 08.11.2011
44 Regulamentul privind constituirea Registrului național al performanțelor sportive 5572/07.10.2011 794 09.11.2011
45 Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2010 privind modificarea alin.(1) al art.2 din OUG 45/2010 pentru modificarea art.1 din OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 792/07.11.2011 795 09.11.2011